Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obecně obchodní vztah mezi vydavatelstvím inzertního katalogu Buďte zdraví! a jeho zadavateli – inzerenty.

I. Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění smlouvy o inzerci je realizace inzerce v katalogu Buďte zdraví!, který bude proveden na křídovém papíře, a jeho úhrada na účet vydavatele.

II. Povinnosti vydavatele

2.1 Realizovat inzerci podle zákaznických podkladů a v předem dohodnutých termínech. Součástí realizace je tisk a následná distribuce vydání.

2.2 Povinen dodržet obsahovou stránku zadané inzerce a v rámci technických možností i požadovanou grafickou úpravu.

III. Povinnosti zadavatele – inzerenta

3.1 Zadavatel je povinen uhradit smluvní cenu za inzerci v řádném termínu potvrzeném ve smlouvě.

3.2 Zadavatel je povinen podklady pro inzerci do tištěného katalogu dodat již graficky zpracované pro tisk. V případě, že bude chtít zadavatel graficky zpracovat inzerci od vydavatele, obě strany se domluví na formě a rozsahu zpracování. Tato služba je vydavatelem zpoplatněná (před zahájením grafických prací vydavatel sdělí cenu zadavateli k odsouhlasení).

3.3 Zadavatel odpovídá v plném rozsahu za obsahovou stránku svého inzerátu ve smyslu ,,Zásad etické reklamní praxe platné v ČR“ a závazných právních norem (zák. 634/92 Sb.) o ochraně spotřebitele. Je zodpovědný za pravdivost zveřejněných údajů a za škody způsobené porušením těchto pravidel.

IV. Práva vydavatele

4.1 Vydavatel má právo umístit inzerát dle svých možností a dle členění do jednotlivých oborů. V případě nejasného a víceznačného zařazení, nebo v případě naplněného oboru má právo umístit inzerát do nejbližšího tematického oboru.

4.2 Vydavatel neručí za ohlas a účinnost inzerátu.

V. Práva zadavatele – inzerenta

5.1 Zadavatel má v rámci placeného grafického zpracování inzerátu právo na 2 běžné korekturu (kdy se nemění zásadně obsah inzerce). V případě 3. a další korektury nebo zásadní změny obsahu či formátu inzerátu je korektura zpoplatněna dle aktuálního ceníku na www.katalogbudtezdravi.cz.

5.2 Na základě potvrzené korektury inzerátu nebo zadavatelem dodaných zpracovaných podkladů bude inzerát vytištěn. Bude-li inzerát dodán již grafický zpracovaný a v požadovaných datech, zadavatel nemusí oznamovat souhlas s obsahem inzerátu redakci. Po odsouhlasení korektury je inzerát považován za schválený. Je v zájmu zadavatele zajistit dosažitelnost odpovědného pracovníka.

VI. Platební podmínky

6.1 Smlouva o inzerci není dle zákona 588/93 Sb. daňovým dokladem. Smlouva se považuje za výzvu k platbě a vydavatel je povinen vystavit daňový doklad do 14 dnů od připsání smluvené částky na bankovní účet vydavatele čís. 107-6280900237/0100 vedeném u Komerční banky, a.s..

6.2 Smluvní cena zahrnuje umístění inzerátu v katalogu, tisk inzerátu a distribuci katalogu.

6.3 Platbu je zadavatel povinen provést na základě platné smlouvy o inzerci, dle termínů úhrad do data splatnosti.

6.4 Při platbě v termínu na této smlouvě uvedeném, je zadavateli poskytnuta sleva, nebude-li celá smluvní částka zaplacena ve stanoveném termínu (t.j. do data uvedeného na 1. straně smlouvy), nárok na slevu zadavateli zaniká a je povinen uhradit cenu v plné výši bez slevy na smlouvě uvedenou. Dále bude zadavateli účtován poplatek ve výši Kč 50,- (+ platná sazba DPH) za každou odeslanou urgenci a následně i soudní výlohy spojené s vymáháním dlužné částky.

6.5 Vydavatel je povinen vyúčtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den.

6.6 Stornuje-li zadavatel inzerci do 15 dnů před uzávěrkou, je povinen uhradit storno poplatek 25% smluvní ceny, 14 dnů před uzávěrkou 100% smluvní ceny

VII. Reklamace

7.1 Zadavatel má právo uplatnit reklamaci za nedodržení obsahové – textové, nebo grafické stránky zpracování písemnou formou do 14 dnů od data expedice.

7.2 Vydavatel je povinen své vyjádření do 14 dnů od obdržení písemné reklamace a v oprávněných případech navrhnout formu a výši odškodnění (max. však do výše hodnoty reklamovaného inzerátu).

7.3 Na odškodnění vzniká nárok pouze v případě, že došlo k podstatnému snížení informační hodnoty inzerátu.

VIII. Závěrečné ustanovení

8.1 Tyto smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o inzerci a obě strany jsou povinny se jimi řídit.

Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů  stala některá ujednání této smlouvy neplatnými,   nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. Účastníci si před podpisem smlouvu přečetli a prohlašují, že odpovídá jejich pravé a vážné vůli, že byla uzavřena svobodně nikoli za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnou jí vlastnoručně podepisují. Uvedené smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem podpisu smlouvy a jsou platná po celou dobu jejího plnění.

8.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.3 Termín realizace inzerce rok 2024-2025.

8.4 Distribuce na vybraná místa v roce 2024-2025<.

Aktuální znění VOP na www.katalogzdravi.cz.